Algemene Voorwaarden

  1. DEFINITIES

1.1 De Weelde Natuur: de eenmanszaak die gedreven wordt onder de naam De Weelde Natuur en gevestigd is te Rhoon en is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 76811182

1.2 Klant: degene die diensten afneemt van De Weelde Natuur

1.3 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden

1.4 Offerte: Een formele aanbieding van werkzaamheden van De Weelde Natuur aan de klant.

1.5 Contant: de door de Klant voorafgaand aan het ontvangen van een dienst van De Weelde Natuur daarvoor te verrichten betaling

1.6 Huurder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Weelde Natuur een overeenkomst sluit met ‘betrekking tot huur/gebruik locatie’ en het verstrekken van diensten.

 

  1. TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGINGSBEVOEGDHEID

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen De Weelde Natuur en de Klant gesloten en te sluiten overeenkomsten en rechtsverhoudingen.

2.2 Deze Voorwaarden kunnen door De Weelde Natuur eenzijdig worden gewijzigd.

 

  1. OVEREENKOMSTEN

3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever uitgebrachte offerte door opdrachtgever is ondertekend en in bezit van opdrachtnemer is gekomen.

3.2 Indien geen offerte is uitgebracht komt de overeenkomst tot stand op het moment dat opdrachtnemer van opdrachtgever de (schriftelijke) bevestiging heeft ontvangen voor het deelnemen aan het evenement.

 

  1. RESERVERINGEN

4.1 De Weelde Natuur behoudt zich het recht zonder opgave van redenen de reserveringen, met name reserveringen van groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen.

4.2 Bent u binnen 10 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een (schriftelijke) bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met het locatiemanagement via deweeldenatuur@outlook.com, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

4.3 Tussen u en De Weelde Natuur komt een overeenkomst tot stand op het moment dat u uw reservering bij De Weelde Natuur plaatst en de reservering door De Weelde Natuur (schriftelijk, per mail) is geaccepteerd. Indien de klant na acceptatie door De Weelde Natuur geen wijzigingen binnen 3 dagen heeft doorgegeven, kan De Weelde Natuur ervanuit gaan dat de overeenkomst tot stand is gekomen.

4.4 Indien bij reservering een tijdsduur is overeengekomen, zal deze tijdsduur met maximaal een half uur kunnen worden overschreden zonder extra kosten voor de huurder. Daarna is de huurder voor deze verlenging extra personeelskosten aan De Weelde Natuur verschuldigd. Per personeelslid zal deze vergoeding maximaal € 35,– excl. btw per uur bedragen. Op zondagen en erkende feestdagen wordt dit uurloon met 100% verhoogd. Na 24.00 uur wordt het uurloon met 50% verhoogd.

 

5. OPTIEPERIODE

5.1 Op verzoek van huurder kan De Weelde Natuur een optie plaatsen voor de huur van de locatie met eventueel gewenste aanvullende banqueting, workshops en activiteiten.

5.2 Een optie blijft geldig voor maximaal 2 weken na boeking, binnen deze periode kan de opdrachtgever de optie omzetten naar een reservering. Na 2 weken komt de optie te vervallen en zoeken we wel eerst contact met de opdrachtgever.

5.3 Voor aanvragen waarbij de aanvangsdatum binnen 1 maand na plaatsing van de optie is, wordt voor de huurder een offerte gemaakt met een geldigheidsduur van 1 week waarna deze automatisch vervalt tenzij de huurder de optie omzet naar een reservering.

5.4 Een last minute aanvraag waarbij de aanvangsdatum binnen 1 week is, wordt door De Weelde Natuur alleen aangenomen als deze meteen als reservering wordt geboekt.

5.5 Als een andere gegadigde voor precies datzelfde moment wil reserveren, dan krijgt de huurder een week de tijd om te beslissen om de optie om te zetten in een reservering of om hier vanaf te zien.

5.6 Er worden geen opties aangegaan voor de huur van de locatie voor meerdere aangesloten dagen, gedurende weekenden en vakantieweken dan wel bij (grotere) evenementen zoals festivals, partijen en dergelijken. Hiervoor worden alleen reserveringen geaccepteerd waarvoor het 6.1 geldt.

5.7 Alleen indien dit schriftelijk met De Weelde Natuur is overeengekomen kan afgeweken worden van artikelen 5.1 t/m 5.6

6. ANNULERINGEN

Annuleringsvoorwaarden huur van de workshopruimte/tuin

6.1 In geval van een reservering van een locatie gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

6.1.1 Bij annulering tot 16 weken voor aanvang, 15% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten

6.1.2 Bij annulering binnen 16 weken tot 8 weken voor aanvang, 35% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

6.1.3 Bij annulering binnen 8 weken tot 4 weken voor aanvang, 50% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

6.1.4 Bij annulering binnen 4 weken tot 2 weken voor aanvang, 75% van de overeengekomen prijs van alle afgenomen diensten;

6.1.5 Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang is de volledige overeengekomen prijs verschuldigd van alle afgenomen diensten.

 

Annuleringsvoorwaarden individuele afspraken, workshops, cursussen en lesblokken

6.2.1. Een individuele afspraak dient bij verhindering van de klant 24 uur voor aanvang van de afspraak te worden afgezegd. In geval van niet tijdige afzegging, of wanneer een afspraak niet wordt afgezegd wordt de afspraak in rekening gebracht.

  • Een workshop/cursus kan tot 7 dagen voor aanvang kosteloos worden geannuleerd. Daarna is de klant 100% van het afgesproken bedrag verschuldigd.
  • De lesblokken en de kosten ervan staan vermeld op de website (www.deweeldenatuur.nl). De klant kan ten alle tijden instromen in een lesblok, ook als het lesblok al begonnen is. De klant betaalt dan het resterende aantal lessen van het blok. Het gehele lesgeld is verschuldigd, ook als de klant verhinderd is of besluit tussentijds te stoppen. Als de klant verhinderd is kan de klant de les in hetzelfde blok inhalen in overleg met de docent.

 

Uitzonderingen

6.3.1 Wanneer door het KNMI code rood wordt afgekondigd voor de regio Rotterdam, wordt er vanuit De Weelde Natuur contact opgenomen met de opdrachtgever. De Weelde Natuur biedt de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten naar een datum binnen een halfjaar. Wanneer er geen alternatief wordt gevonden en de huurder de reservering wil annuleren, worden hier conform artikel 5.1 en 5.2 annuleringskosten voor in rekening gebracht. Dit artikel is niet van toepassing op bijeenkomsten die op het moment dat Code Rood wordt afgekondigd in De Weelde Natuur al zijn gestart en/of plaatsvinden.

6.3.2 Wanneer door de overheid coronamaatregelen worden afgekondigd waardoor de bijeenkomst niet kan plaatsvinden, biedt De Weelde Natuur de mogelijkheid om de reservering kosteloos te verzetten naar een datum binnen een jaar. Wanneer er geen alternatief wordt gevonden en de huurder de reservering wil annuleren, worden hier conform artikelen 5.1 en 5.2 annuleringskosten voor in rekening gebracht.

Risicodraging

6.4.1.De Huurder verzekert De Weelde Natuur bij het aangaan van een reservering de financiële consequenties te kunnen dragen van een annulering van Huurder om welke reden dan ook. In geval de Huurder dit financieel risico niet kan dragen is de Huurder verplicht hiervoor een (evenementen)verzekering af te sluiten en/of dit risico afdoende te regelen bij zijn of haar opdrachtgever en/of deelnemers zodat ten alle tijden de annuleringskosten kunnen worden voldaan.

 7. OPZEGGING

7. De Weelde Natuur heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gasten onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan en is De Weelde Natuur ook op geen enkele wijze gehouden tot andersoortige vergoeding.

 

 8.EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID KLANT EN AANSPRAKELIJKHEID

8.1 De Weelde Natuur wijst de Klant erop dat de door De Weelde Natuur aangeboden diensten fysieke en mentale inspanningen kan vergen van De Klant .

8.2 De Weelde Natuur adviseert om bij lichamelijke en/of psychische klachten voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst met de Weelde Natuur een huisarts te consulteren en aan deze advies te vragen voor wat betreft de geschiktheid van de Yogalessen en andere workshops/cursussen van de Klant.

8.3 De Klant verklaart niet bekend te zijn met feiten en/of omstandigheden die een aanwijzing zijn voor een gezondheidsrisico bij het leveren van fysieke of mentale inspanning.

8.4 De Klant erkent dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de oefeningen en dat hij/zij de oefeningen niet (verder) zal uitvoeren wanneer hij/zij pijnklachten ervaart of andere aanwijzingen heeft waardoor hij/ zij kan vermoeden dat met het (verder) uitvoeren van de oefeningen gezondheidsrisico’s gepaard gaan.

8.5 De Weelde Natuur sluit aansprakelijkheid voor alle schade van de Klant, waaronder voor letselschade door de Klant opgelopen tijdens de lessen, uit. Zulks met uitzondering van die gevallen waarin aan De Weelde Natuur opzet of grove schuld te wijten is.

 

9.HUISHOUDELIJK REGELEMENT

Het huishoudelijk regelement van De Weelde Natuur bevat voor De Klant bindende huisregels waarvan De Klant verklaart deze steeds in acht te zullen nemen. De Klant verklaart van het huishoudelijk regelement te hebben kennisgenomen.  Het huishoudelijk regelement kan door De Weelde Natuur te allen tijde worden gewijzigd.

 

10. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen De Weelde Natuur en de Klant is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de competente rechter van de rechtbank van Zuid Holland.